03.คุณบุญเลิศ นราไท (ซ้าย) คุณพรชัย จันทรศุภแสง(ขวา)