ตลาดหลักทรัพย์หุ้นสามัญของ ARIP เริ่มซื้อขาย 2 ธ.ค. 53