บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนา “ทักษะแห่งอนาคต” แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน นำพาองค์กรอยู่รอด

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาวิชาการ “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต พร้อมเผยผลสำรวจและวิจัย 10 สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์ไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “โลกขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายโดยเฉพาะการมาของ Covid-19 นั้นเป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เช่นเดียวกับทักษะของคนทำงานที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซึ่งหากมองผลการศึกษาของ World Economic Forum 2020 ที่ระบุว่าภายในปี 2025 อาชีพของคนทำงานทั่วโลก 50% จำเป็นต้องเร่ง รีสกิล (Reskill) และอีกกว่า 40% ของคนทำงาน จะต้อง reskilling ตนเอง ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เออาร์ไอพีในฐานะที่มีบทบาทด้านธุรกิจสื่อ จึงร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้นมาโดยเชิญวิทยากรในหลายภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21” และการบรรยายพิเศษจาก คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ในหัวข้อ “มาตรฐานทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการในยุค New Normal”และ ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ True Digital Academy บรรยายในหัวข้อ “Digital Literacy ทักษะสำคัญเมื่อเทคโนโลยีอยู่รอบตัว”

คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ True Digital Academy

 

ซึ่งในช่วงเสวนาหัวข้อ “ผลงานวิจัยกับมาตรฐานทักษะของคนทำงานที่ภาคธุรกิจไทยต้องมี” โดย
รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JOBBKK.COM และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย และ คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคตได้ผลออกเป็น 10 สมรรถนะ และพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต (Future Competency Assessment System) ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรธุรกิจไทยขึ้นมาแล้วนั้น ได้เผยแพร่สู่องค์กรไทยผ่านงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ โดยมุ่งหมายให้ 10 สมรรถนะดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานวัดระดับความพร้อมความเชี่ยวชาญในสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตของตลาดแรงงานไทย

ซึ่งในความร่วมมือดังกล่าวนั้น เรายังมีพาร์ทเนอร์สำคัญคือ JOBBKK.com ในการเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ให้สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบในระบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต (Future Competency Assessment System) เพื่อสำรวจข้อมูลจนเกิดค่ามาตรฐานระดับความพร้อมความเชี่ยวชาญในสมรรถนะที่จำเป็น หลังจากนั้นบมจ.เออาร์ไอพี และมศว.จะนำผลดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเรียนรู้บนระบบออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์ม WISIMO ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรรองรับ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถตั้งแต่การวัดระดับความสามารถของบุคลากร แนะนำหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการวัดผลที่ครบรอบด้านอีกด้วย”

หน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานในองค์กรได้ฟรี ติดต่อ ได้ที่อีเมล iMediaSolution@arip.co.th โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2400, 2401

เกี่ยวกับ WISIMO

WISIMO เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นแพลตฟอร์มการบริหารและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และองค์ความรู้ขององค์กร ที่สามารถรายงานผลการพัฒนาตามผังโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นการผสมผสานนวัตกรรมด้านมัลติมีเดีย คลาวด์อินเทอร์เน็ต ช่วยให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ และทักษะใหม่ ๆ สำหรับโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง