วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างหลักสูตร (curriculum/ course outline) และจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหา และการวัดผล

Instructional Designer (Courses for Lifelong Learners)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้สำหรับ lifelong learning ออกแบบและจัดทำหลักสูตร เนื้อหา และวางร่าง storyboard สื่อการเรียนการสอน/การฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรอบรมพนักงาน คนวัยทำงาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และ workshop

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างหลักสูตร (curriculum/ course outline) และจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อการเรียนการสอน/การฝึกอบรมให้น่าสนใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
 • เขียนสคริปต์เนื้อหา และจัดทำแบบร่าง storyboard เพื่อผลิตสื่อการสอน/การฝึกอบรม ในรูปแบบละครบทบาทสมมติ, motion graphic และ animation
 • ตรวจสอบงานผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางของบริษัทฯ
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอรับความต้องการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน/การฝึกอบรม
 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อาจารย์ วิทยากร เพื่อขอข้อมูลเนื้อหา และความช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการสอน/การฝึกอบรม
 • ดูแลงานฝึกอบรม Online และ Workshop / หัวข้ออบรมของวิทยากร/ การลงทะเบียน และแบบประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสืบค้น เลือกใช้ข้อมูล กระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยอาจไม่จำกัดเฉพาะในวงความรู้ที่ตนเองถนัด
 • มึความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องของงาน ทั้งในด้านเนื้อหาและการสะกดคำ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหา และการวัดผล
 • มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่อง (Story-telling) การนำเสนอสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ  
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork) มีความรับผิดชอบ (High responsibility) สามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานได้ตามกำหนด (Time management)
 • มีความอดทน กระตือรือร้นและรักความท้าทายใหม่ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ (Growth Mindset)
 • สนใจส่ง resume มาที่ kochaporns@arip.co.th