พัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายไปยังสื่อการสื่อสารทั้งหมด (ออนไลน์และออฟไลน์) ,คิดนำเสนอโครงการให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย

Marketing ( Strategic MKT& Communication)

      รายละเอียดงาน
 • มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย ค้นคว้า เพื่อพัฒนา และนำไปประยุกต์ใช้ วางแผน หรือประกอบในโปรแกรมการตลาดใหม่ ๆ ได้ มีความรู้การตลาดดิจิทัล การจัดการการประชุม สัมมนา เวิร์กช็อป ในรูปแบบ Online และ Offline มีความเข้าใจในเรื่องโฆษณา เข้าใจเครื่องมือการขาย การใช้ภาษาในการโฆษณา
 • พัฒนาและมีความคิดริเริ่มในนำเสนอโครงการให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก เพื่อส่งมอบโครงการตามเป้าหมายให้กับลูกค้าของบริษัท
 • สามารถพัฒนาแผนการตลาดภายใต้ข้อกำหนดด้านงบประมาณได้
 • ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือคู่แข่งทางการตลาด รวมถึงคู่แข่งทางการค้า ให้คำแนะนำ และ เสนอโอกาสที่ค้นพบ
 • พัฒนา จัดการ และดำเนินการตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายไปยังสื่อการสื่อสารทั้งหมด (ออนไลน์และออฟไลน์) และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยอิงตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน
 • ประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำไปใช้เพื่อปรับปรุง
 • Mคุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาธุรกิจ การตลาด วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การโฆษณา การขาย หรือการบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 – 3 ปี ด้านการสื่อสาร การตลาด การตลาดดิจิทัล หรือ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถนำทีม และ เริ่มสร้าง หรือ นำทีมคิดโครงการใหม่ๆได้
  • มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยี และโซลูชั่นสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน
  • มีทักษะในการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการจัดลำดับความสำคัญ และทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้
  • สามารถบริหารเวลาเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา
  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และมีทักษะการจัดการบุคคล
  • สนใจส่ง resume และ Portfolio มาสมัคร ตามอีเมล์ด้านล่าง