นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563” (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค รวม 31 รางวัล ใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมของชาติ” พร้อมด้วย ผศ. ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีและอาจารย์ ภาควิชานวัตกรรมผู้ประกอบการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน และผู้บริหารจากองค์กรที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ

รศ. ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การที่องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น คนส่วนใหญ่มองว่า เป็นเรื่องของการตลาด แต่หัวใจสำคัญของสินค้าหรือบริการที่ดี ผู้บริโภคซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรนั้น มาจากคำว่า ‘นวัตกรรม’ เพียงแต่การมองนั้น มุมมองของแต่ละคนมองอย่างไร เพราะในความเป็นจริงทุกธุรกิจสามารถคิด Disruptive Innovation ได้ อย่างที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกสินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการคิด สังเคราะห์และผลิตออกมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค และผู้บริโภคก็มั่นใจว่า มันมีคุณค่าจากนวัตกรรม และงานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ก็เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทย ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคน ผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่รับมอบรางวัลในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนตามไป เกิดความต้องการสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา นิตยสาร Business+ เราได้สัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงผ่านการสัมภาษณ์แนวคิดทางธุรกิจมากมาย ซึ่งพบว่านวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำพาสินค้าและบริการเข้าถึงใจผู้บริโภคได้ จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อมอบรางวัลให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมและคัดเลือกรายชื่อสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจ ที่โดดเด่นใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอแก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม แห่งปี 2563 รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ และอาจารย์สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก และหลังจากนี้โลกจะได้เห็นนวัตกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตามผลลัพธ์ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางเชิงกลยุทธ์และบริบทของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับแนวโน้มและความต้องการของผู้ใช้งาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ให้ความสําคัญกับ งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ทั้งการให้คำแนะนำการทำแบบสำรวจ การเก็บข้อมูล รวมทั้งการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้นนวัตกรรมมีหลายรูปแบบ สามารถนำมาใช้ประสานกันได้ จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จนได้เกิดการมอบรางวัลในครั้งนี้”

รางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) ในครั้งนี้จัดประเภทของสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, สินค้าบริโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าบริการทางธุรกิจ, สินค้าเพื่ออุตสาหกรรม, สินค้าไลฟ์สไตล์, สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม, ของใช้ภายในบ้าน, การเงิน การลงทุน และประกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1 สินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภทผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ Seagate Firecuda SSD บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด

2 สินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภทอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ PowerStore เดลล์ เทคโนโลยีส์

3 สินค้าทางด้านเทคโนโลยีประเภทนวัตกรรมมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ
ผลิตภัณฑ์ Digital Water Meter บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

4 สินค้าทางด้านเทคโนโลยีประเภท Networks
ผลิตภัณฑ์ Juniper Networks By DataOne Asia (Thailand) บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

5 สินค้าทางด้านเทคโนโลยี  ประเภท Online Meeting Platform
ผลิตภัณฑ์ Cisco Webexบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

6 สินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภท Security Platform
ผลิตภัณฑ์ Cisco Secure Remote Worker บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

7 สินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภท Cloud Platform
ผลิตภัณฑ์ Enterprise Cloud Platformบริษัท นูทานิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

8 สินค้าการบริการทางธุรกิจ ประเภทการบริการด้านการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ Kerry Express บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สินค้าเพื่ออุตสาหกรรม EcoStruxure
ผลิตภัณฑ์ EcoStruxure ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

10 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทการเงิน การลงทุน และประกัน
ผลิตภัณฑ์ โควิด 19 ชีลด์ (Covid-19 Shield) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทบัตรเครดิต
ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต The Passion บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

12 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทบัตรเดบิต
ผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต Kbank x BLACKPINK บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

13 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน
ผลิตภัณฑ์ TikTok โดย TikTok

14 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทประกันสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ BLA Prestige Health บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

15 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทประกันออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ ประกันมะเร็ง Easy E-CANCER  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

16 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทผลิตภัณฑ์นมทางเลือก
ผลิตภัณฑ์ 137 Degrees บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

17 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์นั่งขนาดกลาง
ผลิตภัณฑ์ Volvo S60 บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

18 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ NISSAN ALMERA บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

19 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถปิกอัพ
ผลิตภัณฑ์ ISUZU D-Max บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

20 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์
ผลิตภัณฑ์ ISUZU MU-X บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

21 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ Crossover
ผลิตภัณฑ์ All-New Mazda CX-30 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

22 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ Sport Activity Coupe (SAC)
ผลิตภัณฑ์ BMW X6 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

23 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทยางรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ MICHELIN PRIMACY 4บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

24 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
ผลิตภัณฑ์ Hi POWERSHOT บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด

25 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทสายสัญญาณข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ LINK CAT 6Aบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

26 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์ THE EXTRO พญาไท-รางน้ำ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

27 สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์ vHealth บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

28 สินค้าไลฟ์สไตล์ Online Platform
ผลิตภัณฑ์ E-Commerce (Shopee) และ Digital Entertainment (Garena) กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย)

29 สินค้าของใช้ภายในบ้าน ประเภทตู้เย็น
ผลิตภัณฑ์ NAVI COOLING Refrigerator บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

30 สินค้าของใช้ภายในบ้าน ประเภทเครื่องปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ Puri Cool VIP Series บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

31 สินค้าของใช้ภายในบ้าน  ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน
ผลิตภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด