บมจ.เออาร์ไอพี และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  รางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีการมอบรางวัลรวม 20 รางวัล ทั้งใน ประเภทอุตสาหกรรม ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และรางวัล Rising Star หรือผู้บริหารดาวรุ่ง โดยทุกรางวัลผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลในประเภทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธี

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งาน THAILAND  TOP CEO OF THE YEAR 2022  จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพราะทุก ๆ ความสำเร็จ ล้วนมีหมากสำคัญเป็นตัวแปรเสมอ เปรียบเสมือนได้กับ “ขุน” หรือ “KING” และในทุกย่างก้าวของการบริหารย่อมเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม”

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันคัดเลือก CEO ที่มีกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผลการดำเนินงานดีเด่น ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล พิจารณาทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทักษะการบริหารที่เป็นเลิศ ผลประกอบการขององค์กร นวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น”

ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล

ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์กร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” เป็นหนึ่งในความร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ที่จะศึกษาวิจัยถึงแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จในมิติต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งทางด้านผลการดำเนินงาน การให้ความสำคัญกับ ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ด้านพนักงาน สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของแนวทาง ESG โดยทำการประเมินข้อมูลในแต่ละมิติ และคัดสรรผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งปี ในแต่ละอุตสาหกรรม และนำมาสู่งานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  ในวันนี้นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้  และนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับการมอบรางวัล  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  จัดมอบรางวัลให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม จำนวน 20 รางวัล ดังนี้

 1. ประเภทอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ได้แก่ คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ประเภทอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
 3. ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้แก่ คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 4. ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 5. ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 6. ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 7. ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย
 8. ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 9. ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 10. ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 11. ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 13. ประเภทอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 14. ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 15. ประเภทอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 16. ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 17. ประเภทภาครัฐ ได้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี​
 18. ประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 19. ประเภท Rising Star ได้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 20. ประเภท Rising Star ได้แก่ คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป (สุกี้ตี๋น้อย)