Daily Archives: November 9, 2020

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนา “ทักษะแห่งอนาคต” แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน นำพาองค์กรอยู่รอด

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาวิชาการ “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต พร้อมเผยผลสำรวจและวิจัย 10 สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์ไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

Read More »

เออาร์ไอพี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจไทย

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการจัดทำวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคตในบริบทที่เหมาะสมกับองค์กรไทย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานให้กับองค์กรไทยในการใช้ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

Read More »