ข่าวสารนักลงทุน

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

Read More »

Recent Posts