ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ